دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه اول

فهرست

شنبه 94/8/16


نام دبیر تکلیف
خانم میرخسروی

کتاب f&f درس 3  همراه CD  تمرین شود .

کتاب تمرین ص 20 و  21  انجام شود.

خانم دهستانی

کتاب اصلی درس 5  با CD  تمرین شود.

کتاب کار ص 32 و  33و  34  انجام شود.

پژوهش

اسلاید تفکیک زباله  در کلاس برای دانش آموزان به نمایش گذاشته شد. سپس جهت تثبیت یادگیری کار برگ تفکیک زباله در کلاس انجام شد

 

خانم انصاری

کلاس خانم محبعلی :  هدف تمرین استفاده از MOUSE  دانش آموزان استفاده از سطل رنگ در نرم افزار PAINT  را یادگرفتند .

 

یکشنبه  94/8/17

یکشنبه 94/8/17
خانم میر خسروی

کتاب دیکشنری  درس 9 و  10  همراه با CD شعر و کلمات تمرین شود.

روان خوانی و رونویسی  جملات در دفتر نوشته شود.

خانم دهستانی

کتاب PIC DIC  درس 10  با CD  تمرین شود.

تمرین در دفتر نوشته شود

دوشنبه 94/8/18

دو شنبه 94/8/18

 

خانم میرخسروی

کتاب f&f درس 3  همراه CD  تمرین شود.

کتاب کار ص  22 و  23  انجام شود.

خانم دهستانی

کتاب کار ص 35 و  36  انجام شود.

حروف A  تا  H

اعداد 1  تا  17  لطفأ با دقت تمرین شود.


تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

DSC04600
DSC04600
DSC04258
DSC04258
P1070516
P1070516