دبستان پسرانه غیر دولتی راهبرد دانش

تخصصی ترین مرکز آموزش و پرورش علوم پایه

Get Adobe Flash player
صفحه اصلی بخش تکالیف دانش آموزی تکالیف پایه دوم

فهرست

 

 

شنبه           94/8/16

نام دبیر تکلیف
خانم دهستانی

روان خوانی ص 17 و  18 و  19

جمله سازی با کلمات داده شده

خانم بهمنی جمله سازی کلمات داده شده

یکشنبه 94/8/17

یکشنبه 94/8/17

 

خانم بهمنی

نوشتن غلط های دیکته از هر کدام ده بار

 

خانم مرادی

 

تمرین کتاب اصلی تا ص 35  با CD

جملات و لغات دفتر نوشته شود.

خانم دهستانی

روان خوانی ص 17 تا  21  و تمرین هم معنی ها

جمله سازی با کلمات  داده شده

 

دوشنبه 94/8/18

 

دوشنبه 94/8/18


خانم بهمنی

جمله سازی با کلمات داده شده

 

خانم دهستانی

دیکته ص 17 تا  21  پنج خط

برگه هم معنی ها تمرین شود به طور کامل

خانم انصاری

تدریس دستورات OPEN , SAVE

دانش اموزان به تمرین کلاسی پرداختند

خانم مرادی

کتاب تمرین ص  38 و  39  و دفتر نوشته شود.

کتاب تا ص 35  با CD  تمرین شود.

تقاضای همکاری

درخواست تقاضای همکاری
در دبستان راهبرد دانش

تصویر تصادفی

P1030410
P1030410
P1060695
P1060695
DSC02865
DSC02865