تکالیف پایه ششم ۹۷/۱۲/۱۲

تکالیف کلاس۶/۱ , ۶/۲

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

اجتماعی  پرسش شفاهی  از درس  ۱۷ و ۱۸

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: ریاضی

رفع اشکال  تمرینات  کتاب کار

تکلیف ارائه شده:

کتاب کار ص ۱۲۸

 زنگ سه  موارد تدریس شده:  علوم پیشرفته

حل تمرین  های درس ۱۰ از کتاب   مرشد   و مشاهده

تصاویر  آغازیانو قارچ ها

تدریس  درس انرژی  تا انرژی  جنبشی

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: