افتخار آفرینی گروه سرود مهرآیین

پنجمین رتبه ی اولی گروه سرود دبیرستان دوره ی اول مهرآیین در مسابقات شهر تهران را خدمت خانواده

پنجمین رتبه ی اولی گروه سرود دبیرستان دوره ی اول مهرآیین در مسابقات شهر تهران را خدمت خانواده ی بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم. این گروه در سالهای ۱۳۹۱_ ۱۳۹۴_ ۱۳۹۵_ ۱۳۹۶_ ۱۳۹۷ موفق به کسب رتبه ی اول شهر تهران گردیده است