برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روز تاریخ موضوع ساعت

برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز

تاریخ

موضوع

ساعت جلسه

موضوع جلسه

سه شنبه

۹۶/۷/۱۱

جلسه آموزش خانواده (۱)

جلسه انتخابات انجمن اولیاء مربیان

۱۶:۰۰-۱۵:۰۰

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

بحران های و آسیب های اجتماعی و روانی و  راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای با آن

سه شنبه

۹۶/۸/۹

ارائه کارنمای مهرماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

 

جلسه آموزش خانواده (۲)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

خودآگاهی و خود پنداره و نقش آن در رشد و توسعه فردی و اجتماعی

دوشنبه

۹۶/۹/۶

جلسه آموزش خانواده (۳)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

فرزند پروری( با رویکرد روانشناختی، جامعه شناسی، فلسفی و مدیریتی)

چهار شنبه

۹۶/۹/۸

ارائه کارنمای آبانماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

 

یکشنبه

۹۶/۹/۲۶

ارائه کارنمای آذرماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

 

دوشنبه

۹۶/۱۰/۴

جلسه آموزش خانواده (۴)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

مهارت همدلی و خود ابرازی به عنوان ابزارهای موثر در تخلیه بارهای هیجانی منفی فرزندان

شنبه

۹۶/۱۰/۳۰

ارائه کارنمای دی ماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

ارائه کارنمای نوبت اول دانش آموزان

دوشنبه

۹۶/۱۱/۲

جلسه آموزش خانواده (۵)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی در ارتباط ویژه با فرزندانمان

دوشنبه

۹۶/۱۲/۷

جلسه آموزش خانواده (۶)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

چگونه فرزندان مستقل(به لحاظ شناختی و رفتاری) تربیت کنیم. (با رویکرد فلسفه برای کودکان و نوجوانان)

یکشنبه

۹۶/۱۲/۱۳

ارائه کارنمای بهمن‌ماه دانش آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه

۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

 

دوشنبه

۹۷/۱/۲۰

جلسه آموزش خانواده (۷)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

انواع هوش، سبک های یادگیری و نسبی انگاری در تربیت فرزندان موفق و موثر

دوشنبه

۹۷/۲/۱۰

ارائه کارنمای فروردینماه دانش‌آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه +

۱۴:۳۰-۱۳:۳۰

 

جلسه آموزش خانواده (۸)

۱۵:۴۵-۱۴:۳۰

روش های مطالعه، برنامه ریزی ، هدف گذاری و هدایت تحصیلی دانش آموزان

سه شنبه

۹۷/۳/۱

جلسه آموزش خانواده (۹)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

راهکارهایی برای کاهش استرس و اضطراب در امتحانات