برنامه هفتگی و لیست کلاسی

برنامه هفتگی و لیست کلاسی  و آلبوم عکس دانش آموزان تقدیم حضور همکاران گرامی و اولیاء ارجمند می‌گردد.

برنامه هفتگی و لیست کلاسی  و آلبوم عکس دانش آموزان تقدیم حضور همکاران گرامی و اولیاء ارجمند می‌گردد.

با تشکر – دبیرستان پسرانه مهرآیین دوره اول

پیوست ها:
دانلود این فایل (classes_ablum.pdf)دریافت [آلبوم عکس دانش آموزان-سه پایه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)] ۲۳۵۷ kB
دانلود این فایل (classes_timetable.pdf)دریافت [برنامه‌های کلاسی به تفکیک کلاس] ۴۶۰ kB
دانلود این فایل (class_list.pdf)دریافت [لیست دانش آموزان کلاس‌ها] ۱۰۶ kB
دانلود این فایل (class_timetable.pdf)دریافت [برنامه هفتگی کلاس‌ها] ۲۳۵ kB