برنامه جلسات آموزش خانواده و دیدار با دبیران و مشاوران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دوشنبه

۹۷/۱/۲۰

جلسه آموزش خانواده (۷)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

انواع هوش، سبک های یادگیری و نسبی انگاری در تربیت فرزندان موفق و موثر

دوشنبه

۹۷/۲/۱۰

ارائه کارنمای فروردینماه دانش‌آموزان + دیدار اولیاء با دبیران و مسئولین پایه +

۱۴:۳۰-۱۳:۳۰

 

جلسه آموزش خانواده (۸)

۱۵:۴۵-۱۴:۳۰

روش های مطالعه، برنامه ریزی ، هدف گذاری و هدایت تحصیلی دانش آموزان

سه شنبه

۹۷/۳/۱

جلسه آموزش خانواده (۹)

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

راهکارهایی برای کاهش استرس و اضطراب در امتحانات