نحوه استفاده از بیمه حوادث دانش آموزی

قابل توجه اولیای گرامی نحوه استفاده از  بیمه حوادث دانش آموزی   در لینک زیر موجود می باشد .

قابل توجه اولیای گرامی

نحوه استفاده از  بیمه حوادث دانش آموزی   در لینک زیر موجود می باشد .

پیوست ها:
دانلود این فایل (بیمه حوادث.pdf)بیمه حوادث دانش آموزی [بیمه حوادث دانش آموزی ] ۱۴۵