تکالیف کلاس اول خانم محب علی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

کتاب خوانی

معرفی  کتاب  – بلند خوانی کتاب آبچال

گفتگوی گروهی  و نقاشی  گروهی  برای  راه های  صرفه جویی  در آب

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: زبان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: تدریس  و معرفی نشانه  ع

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

ریاضی

کتاب  دانش آموز

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

نوشتاری

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

علوم

سفال گری

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

روان خوانی

 

 

تکلیف ارائه شده:

کار برگ  علوم  – ران خوانی

با  ۵ کلمه  از  ع  جمله  بنویسید

تکالیف کلاس  اول خانم شریفی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

ریاضی

۲صفحه کتاب کا ر ریاضی انجام  داده شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: فارسی

نشانه  ع  معرفی  شد  و ترکیب  توسط علی رضا  و سام  نوشته شد  واز دانش آموزان  پرسیده شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

فارسی

روان خوانی  و کتاب فارسی درس ( علمی و معصومه  ) و ایستگاه  قرار  دادی ( ع) چند بار  خوانده  شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

فارسی

نوشتاری

یک  صفحه  از کتاب  نوشتار ی انجام شد

تکلیف ارائه شده:

با  ۵  کلمه  که  نشانه  ع  دارد  جمله  سازی  کند

کار برگ  علوم  و روان خوانی

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: