تکالیف کلاس : خانم  کریمی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

زبان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: لگو

باغ وحش

هدف: آشنایی  با  مفاهیم ریاضی  مانند ارتفاع  اندازه گیری

آشنایی  با  مکان های عمومی  مانند باغ وحش  – احساس مسئولیت  احترام و مهربانی  به حیوانات  و آزادی

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده:  خط – مهارت

دیدن  کار برگ های  هفته  ۱۸

توضیح  در مورد  کلمات  کار برگ

 

تکلیف ارائه شده:

دادن کار برگ هفته  ۱۹

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

خط –  مهارت

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

شطرنج

تمرین  کیش و مات  پلکانی  – بازی

 

تکلیف ارائه شده:

تمرین  کردن  کیش و مات  با  دو رخ

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

خلاقیت

انجام بازی تانگرم

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

قرآن

سوره  یس  خوانده  شد

گروه خوانی  و فرد  خوانی  سوره  انجام شد

ص  ۶۴  خوانده شد

تکلیف ارائه شده:

 

تکالیف کلاس :  خانم  جهان بخش

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

زبان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: علوم  سبز  از ص  ۹۰ تا ۹۵ تدریس  و تمرین  شد

 

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده:

خلاقیت

بازی تانگرام انجام شد

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

شطرنج

تمرین  کیش و مات  پلکانی  – بازی

تکلیف ارائه شده:

تمرین  کردن  کیش و مات  با  دو رخ

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

نگارش –  خط

نگارش ص  ۸۷ انجام شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

نگارش –  خط

نگارش ص  ۸۷ رفع اشکال

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

هنر

تکمیل  نقاشی  با  موضوع  خانه  های مورچه  ها

این  هفته  این نقاشی ها  تکمیل  شد  از هفته  آینده  نقاشی  همراه با  کلاژ

 

تکلیف ارائه شده: