تکالیف کلاس اول خانم محب علی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

زبان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: املا با نشانه  ی  ذ  گفته شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: ادامه  املا

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

نوشتاری  ذ

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

ریاضی

کتاب کار

تکلیف ارائه شده:

کار برگ  فارسی  – روان خوانی  ذ

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

قرآن

پرسش و پاسخ  کلاسی  حفظ سوره  حمد

ص ۶۰ و ۶۱ تدریس  شد

سوره  فلق  تدریس شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده:

 

تکالیف کلاس  اول خانم شریفی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده:

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده:

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: