تکالیف کلاس اول خانم محب علی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

نوشتاری انجام  شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: ۲صفحه ریاضی کار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: هنر

نقاشی  ها کامل شد

تکلیف ارائه شده:

ارمغان – روان خوانی

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

جلسه

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

جلسه

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده:

 

تکالیف کلاس  اول خانم شریفی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

۲صفحه  ریاضی کار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: هنر-  فارسی

کتاب نوشتاری  کار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: 

هنر-  فارسی

کتاب نوشتاری  کار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

پژوهش

تمرین  طبقه بندی  وسایل  جامدادی  و توضیح  و ارائه  آن در کلاس

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: