تکالیف پایه اول ۹۷/۱۲/۷

تکالیف کلاس اول خانم محب علی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

دیکته به  مناسبت روز  مادر

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: زبان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: نشانه  ی  ذ  تدریس  و معرفی  و کار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

روان خوانی  و ایستگاه  قرار دادی  تمرین وارسال شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

علوم  درس خاک  کار شد

در کتاب  کار تمرین ها  انجام شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

لگو

ماشین  مسابقه

هدف: آشنایی  با  مسابقات  و رقابت  صحیح – صبر و حوصله  تحمل شکست

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

لگو

رعایت حق  تقدم  – دوری  از تعصب  نابه  جا

 

تکلیف ارائه شده:

 

تکالیف کلاس  اول خانم شریفی

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

فارسی

نشانه  ی  ذ  معرفی  و ترکیب  ها  توسط  پرهام  نوشته شد و از دانش آموزان پرسیده شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: فارسی

از روی  کار برگ  روان خوانی  ذ  و ایستگاه  قرار  دادی  چند بار  خوانده  شد

از روی  کتاب  فارسی  نیز خوانده  شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

املا  در کلاس گفته شد

یک  صفحه  از نوشتاری  نوشته شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

کاب خوانی

ارائه  کاردستی  با وسایل  دور ریز

معرفی کتاب  توسط دانش آموزان

بلند خوانی  کوتی کوتی

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

۲صفحه  از کتاب ریاضی  انجام شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

۲صفحه  از کتاب کار  علوم بخش  خاک  کار شد

 

تکلیف ارائه شده: