تکالیف پایه سوم ۹۷/۱۲/۸

تکالیف کلاس سوم  خانم انصاری

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

ورزش

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: پژوهش

ارائه های  پروژه های پژوهش

داوری  هر پروژه توسط دانش آموزان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده:  قرآن

آزمون ریاضی برگزار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده:

 

تکالیف کلاس سوم  خانم رضانور

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

ریاضی

آزمون مبتکران  برگزار شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ دو  موارد تدریس شده: کتاب  کار ریاضی  ص ۸۱ تا۸۳ رفع اشکال شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده: 

پژوهش

ارائه های  پروژه های پژوهش

داوری  هر پروژه توسط دانش آموزان

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: