تکالیف پایه چهارم ۹۷/۱۲/۷

تکالیف کلاس۴/۱ , ۴/۲

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

شطرنج آقای  سهرابی

گیر افتادن  مهره ها  وانجام  بازی

تکلیف ارائه شده:

حل  کتاب  – بازی  و تمرین

 زنگ دو  موارد تدریس شده: شطرنج  خانم  کهکشانی

بازی  و رفع اشکال  کتاب ها –  مانور  مهره ها

تکلیف ارائه شده:

لطفاً کتاب حل  شود  و فراموش نشود و همراه بیاورید

 زنگ سه  موارد تدریس شده:  ریاضی

مرور  فصل  ص  ۱۳۸ و ۱۳۹ انجام شد   سوال  ۷  حل نشد

تکلیف ارائه شده:

کار برگ  شماره ۲۴

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

فارسی

شعر  امید  از  همه  پرسیده شد و چک  امتیاز  داده شد

معنی  و مفهوم شعر  و درس  حکایت  پرسیده نشد  – نگارش  درس  ادب  از که آموختی  درس ۱۴ در کلاس  ۴/۲ انجام  شد

۴/۱: کتاب خوانی  انجام شد  با دبیر مربوطه خانم میرزایی  و نمایش خلاق

تکلیف ارائه شده:

کار برگ  فارسی انجام  شود  کامل

پیش مطالعه  درس علوم  بدن  ما (۱)

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

مطالعات۴/۲

ارائه  کار توسط  ۳  گروه  از دانش آموزان مر بوط به  درس  ۱۶

تدریس  درس ۱۷  نواحی  آب  و هوایی  ایران

تکلیف ارائه شده:

درس  ۱۶ و ۱۷ مطالعه  شود  هفته آینده پرسیده می شود

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

مطالعات ۴/۱ :

پرسش کلاسی  از درس  ۱۳ تا سر ۱۸

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

فارسی

 

تکلیف ارائه شده: