تکالیف پایه چهارم ۹۷/۱۲/۸

تکالیف کلاس۴/۱ , ۴/۲

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

فارسی

تکلیف ارائه شده:

مصدر – مفعول – ترکیب وصفی – حروف ربط   درس بخوان و بیندیش ( هفت  مروارید سرخ)را پیدا کنید( در کتاب)

شعر امید  را از حفظ  نوشته و به  خود نمره دهید.

با توجه به  ص ۱۲۲  و فیلم های ضرب المثلی  که دیدید   و نمایش اجرا کردید  یک  ضرب المثل  انتخاب کرده  و مفهوم آن  را   به صورت  داستان بنویسید

 زنگ دو  موارد تدریس شده: فارسی

درس بخوان و بیندیش در هر دو کلاس  انجام شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ سه  موارد تدریس شده:  علوم

۴/۲: از کتاب وزارتی   خوانده   و نکات   مهم  گفته  و جزوه  پیشرفته  گفته شد

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: