تکالیف پایه ششم ۹۷/۱۲/۸

تکالیف کلاس۶/۱ , ۶/۲

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 زنگ یک موارد تدریس شده:

علوم

بخش انرژی  تاسر انرژی  هسته  ای  تدریس و دوره شد

سوال های متن  برای کلاس ۶/۱ گفته شد

تکلیف ارائه شده:

مطالعه درس  انرژی  تا سر  واحدهای  انرژی  گفته شد

 زنگ دو  موارد تدریس شده: نگارش

چک کردن  تست های  درس  ۱۲

تکلیف ارائه شده:

مطالعه  درس ۱۲ برای آزمونک  پیشرفته

مطالعه  درس ۱۴ برای  آزمون املا

رونویسی  یا واژه سازی  با واژه های  درس ۱۴

( کتاب کرک و دیل   ودفتر املا  آورده شود)

 زنگ سه  موارد تدریس شده: 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ چهار  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ پنج  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ شش  موارد تدریس شده:

 

تکلیف ارائه شده:

 

 زنگ هفت  موارد تدریس شده:

 

 

تکلیف ارائه شده: