قرآن و مفاهیم

در چشم انداز یکساله ی آموزش قرآن آنچه بیشتر مورد نظر است آشنایی بیشتر بچه ها با مفاهیم و آموزه های دینی است و در کنار این ها آموزش روخوانی و روان خوانی مدنظر است.پاسخ به پرسش های مفهومی  بچه ها  و آنچه درباره ی جهان بینی و آفرینش دنیا و خداشناسی ذهن دانش آموزان را درگیر کرده جزء برنامه های آموزشی قرآن قرار می گیرد.

آشنا کردن بچه ها با معانی آیات قرآنی که در درس آمده است.ارائه دادن پیام های قرآنی و گفت و گو درباره ی آنها در کلاس و همچنین آموزش قواعد روخوانی و علائم قرآنی در قالب شعر و داستان.