گزارش چهارم فعالیت های کتاب خوانی (ا دی تا ۳ بهمن)

قابل توجه اولیای گرامی گزارش فعالیت های کتابخوانی دی و بهمن در لینک ذیل موجود می باشد.  

قابل توجه اولیای گرامی

گزارش فعالیت های کتابخوانی دی و بهمن در لینک ذیل موجود می باشد.

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (4omketab.pdf)دریافت فایل [گزارش کتابخوانی ] ۲۴۱ kB