گزارش کتاب خوانی شماره ۵ از تاریخ ۳بهمن الی ۴ اسفند ۹۷

قابل توجه اولیای گرامی گزارش فعالیت های کتابخوانی بهمن و اسفند ۹۷  در لینک ذیل موجود می باشد.

قابل توجه اولیای گرامی

گزارش فعالیت های کتابخوانی بهمن و اسفند ۹۷  در لینک ذیل موجود می باشد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (گزارش کتابخوانی 5 سال 97.pdf)گزارش کتاب خوانی شمااره۵ از ۳ بهمن الی ۴ اسفند ۹۷ [گزارش کتاب خوانی شماره ۵ از ۳ بهمن الی ۴ اسفند ۹۷] ۳۵۷ kB