نام و نام خانوادگی

کد ملی(کد ملی ۱۰ رقمی را بدون خط تیره)

تقاضای ثبت نام برای این پایه(*)

نام مدرسه قبلی

معدل

ارسال فایل تصویر

شماره تماس پدر:

شماره تماس مادر

تلفن منزل

شعبه مورد نظر

آدرس ایمیل یکی از اولیاء


آدرس منزل: